Kreditiranje zgrade

Krediti suvlasnicima

Kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod RUBINI-ja d.o.o. Rovinj

Obavještavamo sve cijenjene suvlasnike zgrada pod našim upravljanjem, da je RUBINI d.o.o. Rovinj za 2010-2012.godinu dogovorio iznimno povoljnu kreditnu liniju za obnovu i uredenje zgrada.


Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima,Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara i Uredbe o održavanju zgrada, vlasnici zgrada su dužni skrbiti o svim zajednickim dijelovima gradevine što ukljucuje i obnovu procelja.


Novi sustav upravljanja i održavanja zgrada primjenjuje se od 01.sijecnja 1997.godine.
Zakon je propisao pravo i dužnost suvlasnika nekretnine da sudjeluju u njenom upravljanju, a sva sredstva koja se u tu svrhu izdvoje, koriste se za uredivanje i održavanje vlastite zgrade.
U cilju realizacije upravljanja i održavanja zgrade, suvlasnici zgrade su dužni izdvajati sredstva zajednicke pricuve, te ih koristiti u skladu s programom održavanja zgrade.
Zajednicka pricuva je namijenjena prije svega za redovito održavanje i poboljšanje zgrade, dok bi za poslove izvanrednog održavanja, odnosno vece zahvate na zgradi, suvlasnici trebali osigurati dodatna sredstva.
Buduci da su sredstva zajednicke pricuve nedostatna, RUBINI d.o.o. Rovinj je relizirao kvalitetnu poslovnu suradnju s jednom komercijalnom poslovnom bankom, u smislu kreditiranja suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod RUBINI-ja d.o.o. Rovinj.
Nakon provedbe pozivnog natjecaja za kreditiranje suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod RUBINI-ja d.o.o. Rovinj, RUBINI d.o.o. Rovinj kao najpovoljniju ponudu odabrao je ponudu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Ovom obavijesti prenosimo Vam uvjete kredita:

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, ponudila je kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod RUBINI-ja d.o.o. Rovinj;


-  Iznos kredita:  sukladno iskazanom zahtjevu - odnosno izracunu potrebnih     sredstava
-  Rok otplate kredita:  do 10 godina
-  Kamata: promjenjiva u visini tromjesecnog LIBOR-a, uvecanog za 4,25 postotnih bodova godišnje
-  Naknada za kredit: 0,5%
-  Osiguranje: sredstva zajednicke pricuve pojedine zgrade, bez hipoteke
-  Cijena za procjenu nekretnine: procjena nije potrebna
-  Potreban depozit: bez depozita
-  Potreban status štediše: nije potreban
-  Polica životnog osiguranja: nije potrebno
-  Otplata kredita: u mjesecnim anuitetima
-  Nacin isplate kredita: isplatnom na žiro-racun izvodaca radova ili dobavljaca,   sukladno odgovarajucoj dokumentaciji

Smatramo kako je rijec o vrlo povoljnoj kamatnoj stopi i uvjetima koji ce suvlasnicima zgrada omoguciti kapitalna ulaganja u njihove objekte.

Krediti ce se odnositi, uz obnovu procelja, i na rekonstrukcije krovova i popravak zajednickih uredaja u zgradama (liftovi).


Realizacija kredita bi se provodila kroz sljedece korake::
1. Predstavnik suvlasnika zgrade bi uputio preliminarni zahtjev RUBINI-ju za investicijom;
2. RUBINI upucuje svoje inženjere na izradu tendera odnosno troškovnika za zgradu, kojim je utvrdena vrsta radova potrebnih na zgradi. Ukoliko je za investiciju potrebno ishodenje lokacijske, odnosno gradevinske dozvole, upoznaje predstavnika zgrade s potrebom ishodenja istog prije upucivanja zahtjeva za kreditom;
3. Suvlasnici u zgradi potpisuju suglasnost za izvodenje radova na zgradi (ne ovjerava se kod javnog bilježnika). Suglasnost je zajednicka i nije pravovaljana bez potpisa 70% svih suvlasnika;
4. Temeljem tendera iz tocke 2. prikupljaju se troškovnici izvodaca radova koji su sa RUBINI-em potpisali ugovore o obavljanju radova (20 izvodaca);
5. Nakon odabira izvodaca radova, zgrada upucuje zahtjev za kreditom;
6. RUBINI dostavlja analiticku karticu predmetne zgrade u Banku temeljem koje, zajednicki RUBINI i Banka, utvrduju "likvidnost zgrade", odnosno mogucu mjesecnu ratu za obveze po kreditu;
7. Banka ispostavlja ponudu za zgradu sa svim elementima; iznosom kredita i minimalno mogucim rokom otplate;
8.Predstavnici zgrade prihvacaju ponudu odnosno dogovaraju rokove za otplatu kredita (maksimalno do 10 godina);
9. Nakon utvrdenih svih elemenata potrebnih za zakljucivanje ugovora o kreditu, min. 70% svih suvlasnika zgrade potpisuju SUGLASNOST i PUNOMOC za zaduživanje, odnosno korištenje sredstava pricuve za podmirenje obveza po kreditu, koja se ovjerava kod javnog bilježnika;
10. Pristupa se zakljucivanju ugovora o kreditu za zgradu koju potpisuje osoba imenovana od strane suvlasnika kao predstavnik zgrade. Ugovor ce izmedu ostalih odredbi sadržavati i posebne ugovorne obveze koje ce se odnositi  na obvezu zgrade  da ostane na upravljanju kod RUBINI-ja sve dok traju obveze po kreditu;
11. Mjesecnu obvezu po kreditu uplacuje RUBINI sa sredstava na racunu zgrade predvidenih za pricuvu.

Ukoliko ste zainteresirani za ovakav oblik kreditiranja, molimo Vas da se javite u prostorije RUBINI-ja d.o.o. Rovinj, O.A.Rismondo 18, ili na telefon: 052/830-928, gdje cete dobiti sve potrebne informacije.

Ako ulažete u zajednicke dijelove zgrade, ulažete i u Vaš stan i prostor, cime podižete kulturu življenja, tako da Vaš stan, odnosno prostor, na tržištu postaje vrjedniji.

Osiguranje od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade

Temeljem Ugovora, Osiguravatelj preuzima pokrice od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade za sve štete koje bi nastale, odnosno bile nanesene životu, zdravlju ili imovini trecih osoba, a koje proizlaze iz posjedovanja, upravljanja, korištenja i održavanja zgrade, zemljišta i dizala. Trecim osobama ne smatraju se vlasnici (etažni) zgrada, vlasnici poslovnih prostora, upravitelj, te svi korisnici stanova odnosno poslovnih prostora i garaža bez obzira na njihov status (stanari, podstanari i sl.).

Osigurana svota i godišnja premija osiguranja od odgovornosti:
Za osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja i korištenja zgrada i poslovnih prostora , za pokrice od 30.000,00 kn do 38.000,00 kn po štetnom dogadaju, zaracunava se godišnja premija od 0,14 kn po 1 m2 za stambene prostore, te 0,15 kn po 1 m2 za poslovne prostore bez obzira na djelatnost (ovisno o osiguravatelju).

Osiguranje zgrada
Predmet osiguranja su gradevinski objekti na upravljanju kod upravitelja, njihovi stambeni i poslovni dijelovi kao i zajednicki dijelovi : - ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušionica, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnicki stan, prostor za odlaganje kucnog otpada, zajednicke društvene prostorije i sl. - ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom gradevinskom objektu) - temelji i podrumski zidovi - sve ugradene instalacije - svi ugradeni uredaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, uredaji za klimatizaciju i dr.)

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) vlasnici gradevina, dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju (preko upravitelja) sve ugradene sustave, te o tome posjedovati dokumentaciju.

Copyright © Rubini d.o.o. 2008