Meduvlasnicki ugovor

U nastavku se nalazi primjer meduvlasnickog ugovora koji suvlasnici zgrade sklapaju s našom tvrtkom.

 

 

Temeljem clanka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96 i dr.) suvlasnici stambene zgrade (u daljnjem tekstu: suvlasnici) sklopili su

MEÐUVLASNICKI UGOVOR

 

1. OPCE ODREDBE

 

Clanak 1.

Ovim ugovorom suvlasnici stambene zgrade u Rovinju, ulica i broj ______________________ ___________________, sagradene na k.c. broj ___________________________ k.o. Rovinj, utvrduju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem te stambene zgrade, kao i izvršavanje prava i obveza koji u svezi s tim nastaju.

Clanak 2.

Popis posebnih dijelova stambene zgrade, njihovih (su)vlasnika, postotak u kojem odredeni posebni dio zgrade sudjeluje u odnosu na citavu stambenu zgradu sadržan je u Privitku 1. koji cini sastavni dio ovog ugovora.

 


2. UPRAVLJANJE STAMBENOM ZGRADOM


Clanak 3.

Suvlasnici upravljaju zajednickim dijelovima i uredajima u stambenoj zgradi (popis zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade sadržan je u Zapisniku o primopredaji stambene zgrade – Prilog 3. Ugovora o upravljanju stambenom zgradom) na nacin utvrden ovim ugovorom.

U okviru redovitog upravljanja suvlasnici donose sljedece odluke:

- o programu održavanja zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade,

- o planu prihoda i rashoda stambene zgrade,

- o prihvacanju godišnjeg izvješca o radu upravitelja,

- o odredivanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje suvlasnika,

- o odredivanju subjekta kojemu ce povjeriti upravljanje stambenom zgradom (upravitelja),

- o osiguranju stambene zgrade,

- o davanju u zakup ili najam zajednickih prostorija,

- o uzimanju zajmova ili kredita,

- o kucnom redu,

- o stvaranju zajednicke pricuve,

- o drugim pitanjima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika.

Odluke iz prethodnog stavka smatraju se donesenima kada se za njih izjasne suvlasnici ciji suvlasnicki dijelovi cine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova stambene zgrade (nekretnine), a iste obvezuju sve suvlasnike. Za odlucivanje o pitanjima koja prelaze okvire redovitog upravljanja - izvanredna uprava (otudivanje cijele stambene zgrade, promjena namjene stambene zgrade, davanje cijele stambene zgrade u zakup ili najam na dulje od jedne godine, radovi na zajednickim dijelovima i uredajima koji povecavaju vrijednost stambene zgrade) - potrebna je suglasnost svih suvlasnika. O pitanjima o kojima odlucuju suvlasnici suvlasnik se može izjasniti i pismenim putem.

Clanak 4.

Zajednicke dijelove i uredaje stambene zgrade suvlasnici ce koristiti na sljedeci nacin:

- opisati nacin korištenja zajednickih prostorija,

- opisati nacin korištenja zemljišta koje služi stambenoj zgradi,

- opisati nacin raspodjele troškova cišcenja zajednickih dijelova stambene zgrade,

- opisati nacin raspodjele troškova potrošnje elektricne energije zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade (stubišna rasvjeta, dizala i drugo).

Clanak 5.

Suvlasnici se sastaju najmanje jednom godišnje radi donošenja plana prihoda i rashoda za sljedece razdoblje, prihvacanja izvješca o radu upravitelja te donošenja programa rada za sljedecu godinu. U slucaju potrebe suvlasnici se mogu sastajati i cešce. Sastanke suvlasnika saziva, organizira i vodi osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika (u daljnjem tekstu: predstavnik suvlasnika) ili, u njegovoj odsutnosti, suvlasnik kojeg on ovlasti. Predstavnik suvlasnika dužan je sazvati sastanak kada to zatraži najmanje 1/3 suvlasnika. Na sastancima suvlasnika vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnik suvlasnika i zapisnicar. Odluke suvlasnika potpisuje predstavnik suvlasnika.

Clanak 6.

Upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju trgovackom društvu RUBINI d.o.o Rovinj, A. Rismondo 18, Rovinj , registriranom za poslove upravljanja.

 


3. OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA


Clanak 7.

Suvlasnici ovlašcuju __________________________________________________________, JMBG ____________________, za predstavnika svih suvlasnika stambene zgrade.

Ujedno ga ovlašcuju da:

- sklopi ugovor na odredeno vrijeme s upraviteljem o upravljanju stambenom zgradom;

- sklopi ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju zajednickih dijelova i uredaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima druge stambene zgrade;

- zastupa suvlasnike prema upravitelju i trecim osobama u poslovima vezanim za zajednicke dijelove i uredaje stambene zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju;

- vodi brigu o provodenju kucnog reda, nacinu korištenja zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade;

- organizira naplatu zajednickih troškova.

Predstavnik suvlasnika je dužan svim suvlasnicima najmanje jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješce o svom radu.

Clanak 8.

Predstavnik suvlasnika sklopit ce s upraviteljem ugovor o upravljanju, u ime i za racun suvlasnika, kojime ce se regulirati:

- sadržaj i opseg poslova redovitog održavanja zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade prema godišnjem programu održavanja;

- pitanja u svezi s posebnim zahvatima na održavanju i poboljšavanju stambene zgrade, kojima se povecava vrijednost stambene zgrade;

- obveze i rokovi prijedloga godišnjih programa održavanja, plana prihoda i rashoda, godišnjeg izvješca o radu;

- nacin osiguranja sredstava za pokrice troškova upravljanja i održavanja;

- zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja;

- odgovornost za slucaj neizvršenja ugovornih obveza.

 


4. DOPRINOS U SREDSTVA ZAJEDNICKE PRICUVE


Clanak 9.

Dok se ne utvrde vrijednosti posebnih dijelova stambene zgrade, udio suvlasnika u troškovima upravljanja, održavanja i poboljšavanja zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade (doprinos u sredstva zajednicke pricuve) utvrduje se na nacin da visina udjela odgovara iznosu korisne površine svakog posebnog dijela prema zbroju korisnih površina svih posebnih dijelova stambene zgrade, korigiran s koeficijentima iz clanka 11. ovog ugovora koji proizlaze iz namjene pojedinih prostora. Suvlasnici su suglasni da se površini posebnog dijela pribroji i površina koju pojedini suvlasnik koristi bez valjanog pravnog osnova (proširenje na zajednicki dio stambene zgrade), te da se doprinos u sredstva zajednicke pricuve utvrduje prema ukupnoj površini koju koristi. Doprinos u sredstva zajednicke pricuve ne predstavlja osnovu za reguliranje vlasnickih prava.

Clanak 10.

Godišnjim i višegodišnjim programom održavanja utvrduju se potrebna sredstva zajednicke pricuve, a najmanja sredstva koja je dužan uplacivati svaki suvlasnik iznose 0,54 % od vrijednosti njegovog posebnog dijela godišnje, s time da vrijednost jednog m² (kvadratnog metra) posebnog dijela stambene zgrade iznosi minimalno __________ kuna (slovima: ______________________________________). Sredstvima zajednicke pricuve raspolaže upravitelj na osnovi Ugovora o upravljanju stambenom zgradom i u skladu s odobrenim programom održavanja.

Clanak 11.

Kod obracuna sredstava zajednicke pricuve razdioba doprinosa obavlja se prema clancima 9. i 10. ovoga ugovora uz sljedece korekcijske koeficijente:

prostor

koeficijent

stambeni prostor

1,00

poslovni prostor

2,00

garažni prostor

0,50

tavanski prostor

0,50

podrumski prostor

0,50

potkrovlje

0,75

druge samostalne prostorije

1,00


Svaki suvlasnik obvezan je placati mjesecni doprinos koji odgovara 1/12 njegove obveze iz stavka 1. ovog clanka, i to upravitelju do 15. u mjesecu za protekli mjesec, pocevši od _____________. Suvlasnik koji ne izvrši uplatu u roku dospijeca utvrdenom u stavku 2. ovog clanka dužan je platiti i zateznu kamatu.

Clanak 12.

Ako sredstva mjesecnog doprinosa nisu dovoljna za pokrice neophodnih troškova, potrebna sredstva osigurat ce se dodatnim uplatama suvlasnika, a prema principu utvrdenom u clancima 9., 10. i 11. ovog ugovora. Suvlasnici su obvezni osigurati nedostatna sredstva razmjerno svojim suvlasnickim udjelima ako se tijekom godine utvrdi da su neizmirene obveze vece od raspoloživih sredstava. Suvlasnici su obvezni snositi troškove cije izvršenje naloži nadležno tijelo, razmjerno svojim suvlasnickim udjelima. Eventualni višak prihoda prenosi se u sljedecu godinu.

 


5. MEÐUSOBNI ODNOSI SUVLASNIKA


Clanak 13.

Svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgadanja prijaviti upravitelju štetu na zajednickim ili posebnim dijelovima i uredajima u stambenoj zgradi. Kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti nužne mjere i bez prethodnog pristanka ostalih. O poduzetim mjerama suvlasnik je dužan izvijestiti upravitelja najkasnije u roku od tri dana. Suvlasnik je dužan svoj stan i drugi posebni dio te zajednicke dijelove i uredaje stambene zgrade koristiti na nacin da ne nanosi štetu drugim suvlasnicima. Ako je to potrebno radi otklanjanja štete, dužan je dopustiti ulazak u svoj stan ili drugi posebni dio stambene zgrade.

Clanak 14.

Suvlasnik je dužan brinuti se za svoj stan i posebnu prostoriju, te za njima namijenjene uredaje kao i za sve druge pripatke svog vlasništva, te ih održavati i koristiti se njima na nacin da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta. U protivnom odgovara suvlasnicima za nastalu štetu.

Clanak 15.

Suvlasnik koji otudi svoj suvlasnicki dio ili promijeni namjenu, dužan je o tome odmah obavijestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika. Suvlasnik koji je otudio svoj suvlasnicki dio nema pravo zahtijevati vracanje svog doprinosa u zajednicku pricuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos tog suvlasnickog dijela.

Clanak 16.

Nakon sklapanja Ugovora o upravljanju, upravitelj dostavlja predstavniku stambene zgrade tipski primjerak Odluke o kucnom redu. Suvlasnici mogu izmijeniti odredbe kucnog reda te odlucivati o pitanjima koja njime nisu regulirana u obliku aneksa Odluke o kucnom redu. Troškovi tiskanja i postavljanja Odluke o kucnom redu terete sredstva zajednicke pricuve. Odredbe usvojene Odluke o kucnom redu imaju karakter ugovorne obveze, te se u slucaju njihova kršenja može zatražiti sudska zaštita.

Clanak 17.

Komunalne usluge (naknada za utrošenu energiju, plin, toplinsku energiju, vodu, odvoz otpada i slicno), placaju suvlasnici izravno dobavljacima, odnosno davateljima usluga. Ako je neka od naknada iz stavka 1. ovog clanka nastala u svezi s korištenjem zajednickih dijelova i uredaja u stambenoj zgradi, raspored troškova te naknade odredit ce suvlasnici sporazumno, a ako do sporazuma ne dode, primijenit ce se odgovarajuce odluke nadležnog tijela.

 


6. ZAVRŠNE ODREDBE


Clanak 18.

Ovaj ugovor smatra se sklopljenim u ime svih suvlasnika stambene zgrade kad ga na Privitku 1. potpiše vecina suvlasnika ciji suvlasnicki dijelovi cine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova stambene zgrade (nekretnine), a obvezuje sve suvlasnike stambene zgrade koja je predmet ovog ugovora. Odredbe ovog ugovora imaju ucinak i prema suvlasniku koji je pravo vlasništva stekao nakon sklapanja ovog ugovora.

Clanak 19.

Na odnose koji nisu regulirani ovim ugovorom primjenjivat ce se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i drugi odgovarajuci zakonski propisi.

Clanak 20.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora pokušat ce se riješiti sporazumno, a ako do sporazuma ne dode, pred Opcinskim sudom u Rovinju.

Clanak 21.

Ovaj ugovor, zajedno s Privitkom 1., sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, 1 (jedan) za ovlaštenog predstavnika suvlasnika i 1 (jedan) za upravitelja.

 

U Rovinju, ___________________.


Privitak: 1. Popis posebnih dijelova suvlasnika stambene zgrade


Copyright © Rubini d.o.o. 2008