Naše usluge zgradama

USLUGE KOJE PRUŽAMO STAMBENIM ZGRADAMA SU SLJEDEĆE:

 • izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,
 • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
 • utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
 • otvaranje žiro računa stambene zgrade
 • obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove - honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • dostavu uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade
 • ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
 • utuživanje neplatiša koji kasne više od tri mjeseca, u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa Predstavnikom zgrade
 • obračun zatezne kamate za svaki dan kašnjenja uplate za zajedničku pričuvu
 • briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
 • pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
 • u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,
 • prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
 • po potrebi uzimanje kredita ili drukčije pribavljanje potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
 • informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom do konca ožujka mjeseca
 • koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
 • zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
 • sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima ili Predstavnikom zgrade
 • osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi čim se suvlasnici izjasne i osiguraju dovoljna sredstva, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
 • izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
 • nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja,
 • i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika.
 •  

PREDNOSTI U ODNOSU NA DRUGE UPRAVITELJE:

 • Svaka zgrada, odnosno ulaz, ima svoj žiro-račun
 • Na poziv zgrade, obilazak zgrade i sastanak s predstavnikom
 • Redovito izvještavanje o sredstvima pričuve, o njihovom trošenju, te o dužnicima koji ne plaćaju pričuvu
 • Potpis za svako trošenje s računa zgrade od strane predstavnika suvlasnika
 • Kreditiranje sanacije krovova i fasada u punom iznosu na rok do 10 godina, te ostali radovi  manjeg opsega putem povoljnog bankarskog kredita
 • Točnost i ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade putem Interneta
 • Olakšano poslovanje vezano uz nabavku potrošnog materijala koji se kupuje putem predračuna, a naručuje ga predstavnik suvlasnika
 • Olakšana komunikacija s predstavnikom i suvlasnicima izvan radnog vremena putem Interneta – e-maila.
 • RUBINI d.o.o je među prvima isposlovao da svi njegovi korisnici usluga sve uplate za pričuvu stambene zgrade mogu plaćati u svim PBZ poslovnicama bez plaćanja provizije
 • Mogućnost pristupa informacijama (prihodi, rashodi, stanje računa, zakonska regulativa) za registrirane korisnike putem Interneta od siječnja 2010. g.

VAŽNO JE ZNATI:

Sve zgrade pod našom upravom imaju vlastite žiro-račune otvorene u odabranoj banci u obliku propisanom zakonom. Sukladno našem ugovoru o upravljanju definirana je isplata s računa zgrade na sljedeći način:

Isplate s računa pričuve zgrade moguće je ostvariti samo uz potpis predstavnika suvlasnika i uz potpis upravitelja i njegova pečata.

U našem sustavu upravljanja suvlasnici ili predstavnik suvlasnika sudjeluju u izboru izvođača radova. Ako suvlasnici poznaju izvođača radova za kojeg mogu jamčiti da će u zadanom roku i kvalitetno izvršiti obvezu, Upravitelj se obvezuje takve ponude prihvatiti.


Copyright © Rubini d.o.o. 2008