Poslovanje poduzeća

PLANIRANI PRIHODI I TROŠKOVI POSLOVANJA U 2009. GODINI


Ukupno planirani prihod za RUBINI d.o.o. u 2009. godini iznosi 1.155.500,00 kn, te u odnosu na ostvareno u 2008. god. iskazuje povećanje u visini od 3%. Iskorak u povećanju prihoda u 2009. obzirom na 2008. godinu, očekujemo u dijelu pružanja konzalting usluga radi povećanja obima posla na izvanrednom održavanju stambenih zgrada, kao rezultat pripreme povoljnih kreditih linija na ime održavanja krovova i fasada te povećanje s osnove upravlanja zgradama zbog potpisivanje novih ugovora o upravljanju.

Ukupni planirani troškovi za 2009. god. iznose 1.133.900,00 kn, što s obzirom na ostvareno u 2008. god. iskazuje povećanje za 5%. U strukturi planiranih troškova u 2009. god. nema većih otklona obzirom na realizirane trškove tokom 2008 god., koje bi trebalao posebno obrazlagati jer se niveliraju sa predviđenim većim prihodima. Planski pokazatelji i očekivani postoci realizacije što se tiče mjerila efikasnosti budućeg poslovanja poduzeća u 2009.god.

SMJERNICE – OSNOVE PLANA ZA 2009. GODINU

Osnovni elementi na kojima se temelji plan za 2009. godinu su:

  • Prinudna i redovna uprava nad stambenim zgradama u Gradu Rovinju- planirani prihodi u visini od 600.000,00 kn,
  • Realizacija pojedinih investicija iz «Programa aktivnosti Gradskog poglavarstva za 2009. godinu.» - planirani prihodi u visini od 180.000,00 kn,
  • Realizacija investicija u vlastitoj režiji - planirani prihodi u visini od 50.000,00 kn,
  • Pružanje konzalting usluga - planirani prihodi u visini od 310.000,00 kn,
  • Prosječna inflacija u državi 2 – 3 %.

PROGRAM RADA ZA 2009. GODINU

Program rada sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Pružanje konzalting usluga,
Realizacija pojedinih investicija iz Programa aktivnosti Gradskog poglavarstva za 2009.godinu,
Redovna i prinudna uprava nad stambenim zgradama u Gradu Rovinju,
Realizacija vlastitih investicija,PRESJEK POSLOVANJA U 2008. GODINI

RUBINI d.o.o. Rovinj


BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2008. GODINE


Iznosi u kunama


2008.

2007.


Iznosi u kunama


2008.

2007.


DUGOTRAJNA IMOVINA


10.608.779

12.096.460


KAPITAL I REZERVE


1.538.106

1.498.618


Nematerijalna imovina


50.550

5.501


Upisani temeljni kapital


1.123.000

1.123.000


Rezerve


29.000

29.000

Nekretnine, postrojenja i oprema

Zadržana dobit


346.617

316.752

Nabavna vrijednost


20.318.844

20.273.755


Dobit tekuće godine


39.489

29.866

Minus: ispravak vrijednosti


(9.763.815)

(8.185.996)


Neotpisana vrijednost


10.555.029

12.087.759DUGOROČNE OBVEZE
Dugotrajna financijska imovina

Obveze po kreditima


-

2.488.982

Udjeli u povezanim društvima


3.200

3.200
KRATKOTRAJNA IMOVINA


2.131.313

2.080.833


KRATKOROČNE OBVEZE


2.987.100

4.937.611

Zalihe


16.992

17.232


Obveze prema dobavljačima


102.966

38.552

Potraživanja po osnovi prodaje


247.771

320.379


Ostale kratkoročne obveze


97.476

109.373

Ostala potraživanja


13.017

6.250


Obaveze po primljenim kreditima


-

-

Novčana sredstva


1.853.533

1.736.972


Tekuće dospijeće dugoročnih kredita


2.786.659

4.789.686ODGOĐENO PRIZNAVANJE PR.


8.214.885

5.252.082


UKUPNA AKTIVA

 

12.740.092

14.177.293


UKUPNA PASIVA

 

12.740.092

14.177.293
RUBINI d.o.o. ROVINJ

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2008. GODINU

Iznosi u kunama

Bilješke

2008.

2007.

Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje


4.727.089

3.714.244

Ostali poslovni prihodi


11.829

15.035

Ukupni poslovni prihodi

3.1., 4.

4.738.917

3.729.279

Poslovni rashodi
Trošak sirovina, materijala i usluga


1.363.002

911.297

Troškovi prodane robe


240

1.284

Trošak osoblja


561.957

544.488

Amortizacija


1.582.598

1.584.243

Ostali troškovi


388.355

403.156

Ostali poslovni rashodi


3.237

13.582

Ukupni poslovni rashodi

3.2., 5.

3.899.388

3.458.051

Dobit iz poslovanja

 

839.529

271.229

Financijski prihodi

3.3., 6.

6.282

387.209

Financijski rashodi

3.3., 6.

796.390

620.200

Neto financijski rashodi

 

(790.108)

(232.990)

Izvanredni - ostali prihodi


-

-

Izvanredni - ostali rashodi


-

-

Dobit iz ostalih aktivnosti

 

-

-

Ukupni prihodi


4.745.199

4.116.489

Ukupni rashodi

 

4.695.778

4.078.250

Dobit prije oporezivanja

 

49.421

38.239

Porez na dobit

3.4., 7.

9.932

8.373

Dobit za godinu

 

39.489

29.866


Copyright © Rubini d.o.o. 2008