Površinska analiza popločenja

POVRŠINSKA ANALIZA POPLOČENJA ULICA STAROGRADSKE JEZGRE


Opis zahvata

Površinskom analizom ustanovljen je način popločenja ulica starogradske jezgre, stanje do sada netaknutih dijelova kao i onih koji su nizom godina bili predmet uglavnom devastirajućih zahvata.

Osim toga ustanovljena je pojedinačna površina svake ulice te ukupna površina razmatranih ulica, trgova i sporednih prostora (slijepi prolazi, dvorovi i sl.)

Sve ovo samo kao osnova koja treba pridonijeti konačnom izboru dugoročnih smjernica i zahvata na sanaciji i održavanju uličnog popločenja.

Time su dobivene pojedinačne kartice (dosjei) svake ulice, te kao takvi mogu biti predmetom pojedinačnih aktivnosti na dodatnom analiziranju i predlaganju zahvata već prema prihvaćenom planu i programu sanacije i održavanja istih.

Te se kartice mogu nadograđivati prema potrebi svake aktivnosti vezane za tu ulicu (sanacija popločenja, uvrštavanje infrastrukturnih koridora i dr.)


Napomena:

Pojedini dijelovi komunikacija, bez naziva, dodani su uz prikazane ulice s ciljem da se utvrdi ukupna kvadratura razmatrane površine. Na primjer stube iz Švalbe ka moru, površina između Uspona F. Bodi i Bregovite, površina između Uspona F. Bodi i Šetališta braće Gnot, staza i stube koje spajaju plato Sv. Eufemije i Ulice P. Stankovića i dr. Njihovi službeni nazivi bit će određeni naknadno.


GRAĐEVINSKO – KONZERVATORSKE SMJERNICE


KONSTRUKCIJA


U osnovi razlikujemo dva načina polaganja podnih kamenih obloga:

- polaganje kamenih ploča na sloj pijeska i drobljenog kamena preko zemljane podloge i

- polaganje na posteljicu od morta ili betona.

Izvedba oblaganja ovisi o opterećenju gazne površine.


Pješačke površine – skalinade koje su izložene lakom opterećenju oblažu se kamenom tako da se ploče polože na zbijenu podlogu od drobljenog kamena i pijeska debljine 15 cm.

Prije nasipavanja potrebno je skinuti zemljani sloj (postojeći) do zdrave podloge.

Podlogu sloja drobljenog kamena ili šljunka treba dobro nabiti nabijačem, vibracijskom pločom ili valjkom da bude dobro i jednako sabijena.

Kamene ploče se na sloju pijeska (3-5 cm) nabiju pomoću drvenog nabijača, preko drvene daske, čimE se postiže jednoliko prenošenje udaraca.

Kamena obloga položena u pijesak ne može podnijeti opterećenje vozila.

Zbog toga oni dijelovi koji su izloženi niskom i srednjom opterećenju vozila imaju drugu konstrukciju.

U toj konstrukciji ispod kamenih ploča nalaze se mršavi beton, tamponski sloj i podložni kameni sloj.

Iskustva su pokazala da se postižu dobri rezultati kad se kamene ploče polažu na posteljicu od morta pripremljenog od vapna i cementa debljine 4-7cm.

Takav mort ne mora imati posebnu čvrstoću, nego se mora odlikovati dobrom elastičnošću.

Spomenuti mort je elastičan i vrlo dobro prianja uz kamen. Otvrdnjavanje mu nije prebrzo.

U početnom stadiju otvrdnjavanja neosjetljiv je prema trešnji i vibracijama pa je prema tome praktički za kratko vrijeme prometno upotrebljiv.

Suho-vlažni mort se rasprostire iznad ručno ili mehanički zbijeni tampon vodeći računa o uzdužnim i poprečnim podovima.

Ploče se u mortu fiksiraju udaranjem gumenim čekićem ili drvenim nabijačem. Pri udaranju dio morta ulazi u rešetke te ih djelomično ispunjava. Pritisna čvrstoća morta treba iznositi 3,5 MPa.

Priprema morta za posteljicu:

  • 4 dijela pijeska
  • 1 dio cementa (portland ili pucolanski)
  • 1-1 ½ dijela hidratiziranog vapna.

Za izradu morta koristi se drobljeni agregat frakcije 0/4mm, odnosno 0/8mm, ovisno o debljini posteljice. Ne smije sadržavati štetne sastojke iznad količine dopuštene normama.


KAMENI MATERIJAL


Slojeviti kameni materijal koji se koristi za izradu zidnih ploča može biti vapnenac jurske starosti komercijalnog naziva «kirmenjak» boje slonovače, mjestimice sivoplavičastih tonova, te vapnenac donjekredne starosti komercijalnog naziva «kanfanr» svijetložućkaste boje s tamnijim okruglastim onkoida.

Prilikom odabira materijala treba privilegirati vapnenac «kirmenjak» s obzirom na kontekst u kojem ga unosimo, kompaktnost, manju poroznost te diskretni porculanski izgled koji poprima s vremenom habanjem.


OBRADA I POLAGANJE


Kameni elementi obrađuju se ručno i strojno. U pravilu se koriste kamene ploče ili kvadar paralelopipeidnog oblika minimalne debljine 8 cm koji se dobivaju cijepanjem duž prirodnih slojnica, piljenjem i klesanjem.

Gornja vidljiva ploha kamenog elementa obrađuje se klesarski po «rustičnoj» izvedbi pikovanjem šiljkom i grubo ozrnjavanjem «bočardom» odnosno po potrebi i drugim alatima.

U posebnim se slučajevima na gornjoj površini isklešu protuklizne brazdice cca 5 mm dubine, paralelne ili dijagonalno u odnosu na duži brid kamenog elementa, a sve prema uzoru na postojeće.

Donja nevidljiva ploha po potrebi je samo grubo obrađena dok se stjenke dotjeruju špicom time da spojnice ne smiju biti šire od 1 cm. Oštri se bridovi duž reški, zidarskim čekićem lagano okrhnu.

Kameni elementi u pravilu su širine 10 – 25 cm i dužine 20 – 40 cm pravilnog i duguljastog oblika.

Kod rekonstrukcije i sanacije dijelova opločenja, obrada i dimenzije elemenata se prilagođavaju u skladu s postojećim.

Opločenje se izvodi u neravnomjernom pravokutnom vezu sa reškama širine 1 – 1,5 cm.

Redovi se u pravilu nižu okomito ili koso u odnosu na os ceste ili granične objekte.


Mort za posteljicu se priprema u konzistenciji da bude vlažan kao zemlja. Nakon poravnanja, nabija se na visinu polaganja ploča.

Radi boljeg prianjanja kamenih ploča na mort, površina posteljice se prije može zaliti rijetkim cementnim mlijekom.

Reške se pune suhom mješavinom kamenog pijeska, cementa i vapna, zatim se površina navlaži, po potrebi se postupak ponavlja. U fazi rane plastifikacije morta, površina se dotjera i ogrubi četkom ili metlicom.


POSTUPAK


Sanacija i rekonstrukcija horizontalnih obloga predviđa skidanje i povratak odnosno preslagnje kamenih elemenata, kao i zamjena onih koji se zbog oštećenja ili izvedbe drugim neprikladnim materijalima (beton, asfalt itd.) ne mogu ponovno složiti u opločenju.

Zato je potrebno prilikom zahvata voditi posebnu proceduru i to kako slijedi:


  • Pažljivo se ručnim alatom skidaju ploče u širini onoliko redova koliko se dnevno predviđa njihovo slaganje.
  • Redovi se skidaju po cijeloj dužini poteza i adekvatno deponiraju u pozadini ili ispred otvorene radne fronte na daščanim paletama kako se ne bi oštetile donje kamene ploče
  • Na zahtjev konzervatora elementi se numeriraju u odgovarajućim redovima i pozicijama kako bi se povratili na originalne pozicije.
  • Oštećeni kameni elementi zamjenjuju se novim u istim dimenzijama i površinskom obradom po uzoru na postojeće.
  • Prilikom ponovnog slaganja opločenja i ostalih elemenata podnih površina (šahtovi, rešetke itd.), visinu i padove treba uskladiti s postojećim sustavom odvodnje površinskih oborinskih voda, zato je potrebno iskolčiti i definirati relativne visinske kote.
  • Kod izvođenja radova potrebno je osigurati nadzor iz domene konzervatorske i građevinske struke.

Naziv ulice

Površina u m2

Ulica Andronella – Via Andronella

167

Ulica Arnolongo – Via Arnolongo

265

Ulica Arsenal – Via Arsenale

114

Poljana svetog Barnabe – Largo San Barnaba

153

Stube Simona Battistelle – Gradinata Simone Battistella

25

Poljana svetog Benedikta – Piazzale San Benedetto

192

Uspon Francesce Bodi – Salita Francesca Bodi

2700

Bregovita ulica – Via Monte

781

Ulica Tommasa Caenazza – Via Tommaso Caenazzo

161

Ulica Casale – Via Casale

403

Ulica Silvana Chiurca – Via Silvano Chiurco

195

Stube Costantini – Gradinata Costantini

85

Ulica Cronache – Via Cronache

58

Ulica Remigija Devescovija – Via Remigio Devescovi

75

Trg svete Eufemije – Piazzale S. Eufemia

2065

Ulica Fontika – Via dei Fontici

109

Ulica Garzotto – Via Garzotto

270

Ulica Grisia – Via Grisia

750

Ulica Iza kasarne - Via Dietro caserma

190

Ulica svetog Križa – Via Santa Croce

1007

Vrata svetog Križa – Porta Santa Croce

102

Ulica Pod lukovima – Via Sotto i volti

165

Trg Giacoma Matteottija – Piazza Giacomo Matteotti

616

Ulica Montalbano – Via Montalbano

1360

Masatov prilaz – Corte dei Masato

95

Prolaz Nattori – Passo Nattori

30

Vrata Na obali – Porta della Riva

57

Poljana Oratorija – Pian dell'Oratorio

105

Pekarska poljana – Pian del Forno

147

Porečka ulica – Via Parenzo

170

Ulica Savičenti – Via Savincenti

320

Ulica Petra Stankovića – Via Pietro Stancovich

382

Ulica Vladimira Švalbe – Via Vladimir Švalba

1425

Poljana svetog Tome – Campiello San Tommaso

56

Ulica Trevisol – Via Trevisol

760

Stube Iza tvrđave – Scaletta Dietro castello

107

Vrata Valdibora – Porta Valdibora

105

Veli trg – Piassa grande

280

Stube Villa – Gradinata Villa

74

Ulica Zdenac – Via Pian di Pozzo

124

Vrata Pod zidom – Porta Sottomuro

130

Ukupna površina u m2

16319


KALKULACIJA


Izračun potrebnih sredstava za sanaciju i popločenje ulica u zaštićenoj starogradskoj jezgri Grada Rovinja:


uprosječena cjena sanacije iznosi 2.190,00 kn/m2

sveukupna oplošja iznose 16.319 m2

potrebna sredstva za sanaciju: 2.190,00 x 16.319,00 = 35.738.610,00kn


SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA SANACIJU I POPLOČENJE ULICA U ZAŠTIĆENOJ STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA ROVINJA OBUHVEĆENE OVIM ELABORATOM IZNOSE :

35.738.610,00kn / 7,4 = 4.829.541,89 EUR


Copyright © Rubini d.o.o. 2008