Program fotonaponskih panela

Program implementacije i montaža fotonaponskih panela na krovove zgrada pod upravom RUBINI-ja d.o.o., sa financijskom konstrukcijom povrata uloženih sredstava.


Sukladno Direktivi 2001/77/EK Evropskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe električne energije iz obnovljivih izvora energije na unutrašnjem tržištu električne energije obvezuje svaku državu članicu EU da zakonom definira neki od mehanizama potpore. Zakonska energetska regulativa u Hrvatskoj u kojoj se pravno regulira poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) i kogeneracijskih postrojenja, te način isplate poticaja povlaštenim proizvođačima koji u svojim energetskim postrojenjima proizvode električnu energiju i istu isporučuju u elektroenergetsku mrežu, izrađena je na temelju smjernica evropskog zakonodavstva i krovnih energetskih zakona u Hrvatskoj i slijedi spomenuti model.

Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije i Zakon o regulaciji energetske djelatnosti stupili su na snagu u prosincu 2004. godine, dok su podzakonski akti iz područja OIE i kogeneracije koji su 2007. godine stupili na snagu; Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije N.n. br.33/2007, Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče N.n.br.33/2007, Uredba o naknadama poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije N.n.br.33/2007, Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije N.n.br.67/2007 i Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije N.n.67/2007.

Na temelju Zakona o tržištu električne energije operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su preuzeti ukupno proizvedenu električnu energiju od povlaštenog proizvođača prigodom angažiranja proizvodnih objekta. Energetski subjekti za opskrbu električnom energijom (opskrbljivači) dužni su preuzeti minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste OIE i kogeneracijskih postrojenja sukladno udjelu koji taj energetski subjekt ostvaruje u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Hrvatskoj, a definiran je Uredbom o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljenih izvora i kogeneracije čija se proizvodnja potiče.

Istom Uredbom je određeno da su energetski subjekti za opskrbu električnom energijom u Hrvatskoj obvezni preuzeti minimalno 5,8% proizvedene električne energije iz postrojenja koja koriste OIE koja se potiče, u ukupnoj potrošnji električne energije u 2010. godini.

Pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja primjenom tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracije, mogu ostvariti energetski subjekti koji su na temelju rješenja Agencije stekli status povlaštenog proizvođača električne energije. Minimalni udio električne energije određen ovom Uredbom predstavlja osnovu za određivanje dinamike ulaska u pogon povlaštenih proizvođača električne energije čija se proizvodnja potiče, te za sklapanja ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta.

Svu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneracijskih postrojenja, a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanim ovom Uredbom.


Izvor financiranja

Kako su OIE cjenovno nekonkurentni, javlja se sustav poticanja, a ta poticanja se mogu financirati iz naknadi. Prema Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracije (NN 33/2007), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, od 1. srpnja 2007. godine počinje naplata naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracije od svih kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj. Sredstva Naknade za poticanje koristit će se za isplatu poticajne cijene koju će Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. plaćati povlaštenim proizvođačima za isporučenu električnu energiju sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracije, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN 33/2007).

Prikupljanje Naknade za poticanje vršit će se kroz uobičajeni sustav plaćanja električne energije, dakle preko uplatnica HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (pripadnog distribucijskog područja, tj. Elektre) ili za povlaštene kupce preko njihovih opskrbljivača .

Povećanje na računima za kupce električne energije na osnovi Naknade za poticanje za 2007. godinu iznosilo je 0,0089 kuna po kilovatsatu (kn/kWh) +PDV (tj. 0,11 kn/kWh s PDV-om). Svaki kupac može jednostavno izračunati koliko će platiti za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracije množenjem iznosa potrošene električne energije (u kWh) s navedenim iznosom Naknade za poticanje (kn/kWh). Ovu naknadu plaćaju povlašteni i tarifni kupci u Hrvatskoj prema Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljenih izvora energije i kogeneracija. Naknada će im biti posebno iskazana u računu za električnu energiju.

Na temelju Zakona o tržištu električne energije, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su preuzeti ukupno proizvedenu električnu energiju od povlaštenog proizvođača prigodom angažiranja proizvodnih objekata .

Za razdoblje do 2010. godine naknada za poticanje iznosit će po godinama:

Za 2009. godinu 0,0271 kn/kWh + PDV

Za 2010. godinu 0,0350 kn/kWh + PDV


Financijske naknade

S obzirom na nekonkurentnost obnovljivih izvora ,treba ih izjednačiti s klasičnim, odnosno predstaviti na način da budu interesantni i isplativi investitorima, stoga je napravljen tarifni sustav.Tarifni sustav temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene , rekonstrukcije te održavanje postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja te razumnom povratu sredstava od investicije. Poticajna cijena ovisi o grupi postrojenja, a u rasponu je od najmanje vrijednosti za elektranu na deponijski plin (0,36kn/kW), do najveće vrijednosti sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW (3,4 kn/kW).

Svakoj ćemo zgradi preporučiti da izgradi svoju malu solarnu elektranu, zato što sada zaista postoje pravni i financijski okviri za izgradnju takvog postrojenja.


Primjera radi: Realizacija male solarne elektrane na krovu zgrade od fotonaposkih panela snage 3 KW cca 30 m2 ;

Snaga postrojenja 3KWp (generirana snaga)

Državni poticaji 0,46 EUR/kWh

Godišnja proizvodnja kWh/kWp 1300

Troškovi energije 0,10 EUR /kWh


Ekonomska računica

Poticaj +cijena struje 0,46+0,10 = 0,56 EUR/kWh

Prihod od godišnje proizvodnje 1300 x 3 x 0,56 = 2.184,00 EUR

Troškovi realizacije pogona 12.600,00 EUR (91.980,00 kn)


Iznos financiran od RUBINI-ja 12.600,00 EUR

Trajanje financiranja 8 godina

Godišnji anuitet 2184 EUR


Trošak realizacije :

Prihod od godišnje proizvodnje - Godišnji anuitet = 2184,00 – 2184,00 = nula


Od devete godine nadalje:

Prihod od godišnje proizvodnje – Godišnji trošak održavanja =

= 2.184,00 – 250,00 = 1934,00 EUR Godišnji prihod za zgraduPredlagatelj:

Božić Mauricio, dipl.ing.građ.


Copyright © Rubini d.o.o. 2008