Ugovor o upravljanju stambenom zgradom

U nastavku se nalazi primjer ugovora o upravljanu stambenom zgradom koji suvlasnici zgrade sklapaju s našom tvrtkom.

 

 

Društvo RUBINI d.o.o. Rovinj, A. Rismondo 18, Rovinj, zastupano po direktoru Mauriciju Božicu, dipl.ing.grad. (u daljnjem tekstu: upravitelj) i suvlasnici stambene zgrade u Rovinju, __________________________________________________ (u daljnjem tekstu: suvlasnici), zastupani po ovlaštenom predstavniku suvlasnika ___________________________________________, JMBG___________________, zakljucili su sljedeci

 

UGOVOR O UPRAVLJANJU STAMBENOM ZGRADOM

 

1. OPCE ODREDBE


Clanak 1.

UUtvrduje se da su suvlasnici stambene zgrade u Rovinju, koja je sagradena na k.c.______________________ k.o. Rovinj, temeljem odredbi Meduvlasnickog ugovora sklopljenog ________________, poslove upravljanja stambenom zgradom povjerili društvu RUBINI d.o.o. Rovinj, A. Rismondo 18, Rovinj.

 

2. OVLAŠTENJA I OBVEZE UPRAVITELJA


Clanak 2.

- organizira i provodi redovno održavanje zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju (popis zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade sadržan je u Zapisniku o primopredaji stambene zgrade – Prilog 3. ovog ugovora);

- obavlja povremeni i godišnji pregled stambene zgrade i o tome sastavi zapisnik;

- utvrduje visinu sredstava zajednicke pricuve koju snosi pojedini suvlasnik temeljem kriterija iz Meduvlasnickog ugovora;

- raspolaže sredstvima zajednicke pricuve u skladu sa godišnjim programom održavanja stambene zgrade, ukljucujuci i troškove upravljanja;

- osigurava zajednicke dijelove i uredaje stambene zgrade od rizika;

- uzima kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokrice troškova održavanja stambene zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika;

- zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja i preuzetih ovlaštenja iz ovog ugovora, te je ovlašten davati punomoci strucnim zastupnicima za zastupanje suvlasnika;

- temeljem odluke suvlasnika daje u zakup ili najam zajednicke dijelove stambene zgrade, u skladu s odredbama Meduvlasnickog ugovora.

Clanak 3.

Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi na zajednickim dijelovima i uredajima stambene zgrade, i to:

- puknuca vodovodne instalacije;

- puknuca ili propuštanja kanalizacije;

- propuštanja u toplinskom sustavu

- kvarova na elektroinstalacijama.

Clanak 4.

Upravitelj ce na zahtjev i uz pristanak svih suvlasnika obavljati i poslove izvanrednog održavanja stambene zgrade, što ce se regulirati posebnim ugovorom, kojim ce se utvrditi i odgovarajuca naknada upravitelju. Suvlasnici mogu upravitelju posebnim ugovorom povjeriti da u njihovo ime i za njihov racun obavi i druge poslove vezane za njihova suvlasnicka prava na stambenoj zgradi.

Clanak 5.

Poslove redovnog održavanja zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade upravitelj preuzima u stanju u kojem se stambena zgrada nalazi u vrijeme sklapanja ovog ugovora, što se utvrduje Zapisnikom o primopredaji stambene zgrade (Prilog 3. ovog ugovora).

Clanak 6.

Upravitelj je ovlašten putem ugovora povjeriti obavljanje poslova održavanja trecim osobama registriranim za obavljanje takvih poslova, a sam je dužan obaviti nadzor nad obavljenim poslovima.

Za poslove iz clanka 4. upravitelj se obvezuje prikupiti najmanje tri ponude, te ugovor o obavljanju tih poslova sklopiti s najpovoljnijim ponudacem.

Clanak 7.

Upravitelj se obvezuje obavljati poslove koji su predmet ovog ugovora pažnjom dobroga gospodara, što znaci da ce štititi interese svih suvlasnika glede stambene zgrade, upozoriti suvlasnike na poslove i radnje koje se moraju obaviti radi funkcionalnosti gradevine i sigurnosti osoba, na radove cija obaveza proizlazi iz zakonskih i drugih propisa, na izvanredne poslove, te predvidjeti troškove održavanja. Suvlasnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu zbog neizvršenja poslova ili neotklanjanja opasnosti na koje su upozoreni od upravitelja, a nisu donijeli odluku o poduzimanju istih niti su osigurali sredstva za njihovo izvršenje.

Clanak 8.

Upravitelj se obvezuje:

- izraditi prijedlog programa rada koji ce sadržavati popis planiranih poslova i plan potrebnih sredstava za narednu godinu, i to najkasnije do 30. studenoga tekuce godine; upravitelj se obvezuje izraditi prvi prijedlog programa rada u roku od tri mjeseca od potpisivanja ovog ugovora, a daljnje postupanje slijedi prema prvom dijelu ovog stavka;

- voditi tehnicki nadzor nad radovima i preuzimati iste;

- izraditi izvješce o radu u prethodnoj godini, najkasnije do 30. lipnja tekuce godine;

- izraditi završni racun stambene zgrade za prethodnu godinu, najkasnije do 30. lipnja tekuce godine.

Clanak 9.

Izvješce o radu upravitelj je obvezan dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika, koji ce suvlasnike na prikladan nacin upoznati sa sadržajem istoga.

 

3. OBVEZE SUVLASNIKA


Clanak 10.

Suvlasnici su obvezni odmah po uocavanju prijaviti upravitelju svaki uoceni kvar ili oštecenje zajednickih dijelova i uredaja stambene zgrade. Povecan opseg štete na stanu ili drugom posebnom dijelu stambene zgrade, koji je nastao zbog nepravodobne prijave, nece se otkloniti na teret sredstava zajednicke pricuve. Nastalu štetu dužan je snositi sam suvlasnik. Suvlasnik je dužan brinuti se za svoj stan i drugi posebni dio stambene zgrade, te za njima namijenjene uredaje, kao i za sve druge pripatke svoga vlasništva, te ih održavati i koristiti se njima na nacin da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta. U protivnom odgovara ostalim suvlasnicima za nastalu štetu. Održavanje koje se smatra redovnim održavanjem stana i drugog posebnog dijela stambene zgrade nije predmet ovog ugovora.

Clanak 11.

Suvlasnik koji otudi svoj suvlasnicki dio dužan je o tome odmah obavijestiti upravitelja i ovlaštenog predstavnika suvlasnika. Suvlasnik koji je otudio svoj suvlasnicki dio nema pravo zahtijevati vracanje svojeg doprinosa u sredstva zajednicke pricuve, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasnickog dijela.

Clanak 12.

Suvlasnik je dužan dopustiti izvodenje radova u svojem stanu ili drugom posebnom dijelu stambene zgrade radi otklanjanja kvarova koji uzrokuju štetu na zajednickim dijelovima i uredajima stambene zgrade i/ili suvlasnickim dijelovima ostalih suvlasnika.

 

4. SREDSTVA


Clanak 13.

Sredstva zajednicke pricuve suvlasnici stambene zgrade koriste sukladno odredbama clanka 2.,4.,5. i 6. Uredbe o održavanju zgrada (N.N. broj 64/97).

Clanak 14.

Suvlasnici ce uplacivati doprinose u zajednicku pricuvu, a ti doprinosi obuhvacaju naknadu za poslove redovnog održavanja, naknadu upravitelju, troškove hitnih popravaka te sve ugovorne i zakonske obveze suvlasnika stambene zgrade koje su sadržane u godišnjem programu održavanja stambene zgrade, u skladu s clancima 9., 10., 11. i 12. Meduvlasnickog ugovora. Za vlasnike poslovnih prostorija obracun se vrši sukladno clanku 11. Meduvlasnickog ugovora. Mjerodavnom površinom stana i drugog posebnog dijela stambene zgrade smatra se površina upisana u Privitku 1. Meduvlasnickog ugovora. Suvlasnici ce uplacivati doprinos u zajednicku pricuvu u jednakim mjesecnim obrocima. Doprinos u zajednicku pricuvu suvlasnici su dužni placati do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a u slucaju zakašnjenja obvezni su placati zakonske zatezne kamate. Doprinos u zajednicku pricuvu suvlasnici ce placati temeljem uplatnica na žiro-racun sredstava zajednicke pricuve (SZP) njihove stambene zgrade. Doprinos u zajednicku pricuvu uskladivat ce se na pocetku svake godine, ovisno o usvojenom programu rada za tu godinu.

Clanak 15.

Naknada upravitelja za poslove upravljanja stambenom zgradom iznosi 20% od minimalnog doprinosa suvlasnika u sredstva zajednicke pricuve + PDV. Veci doprinos za sredstva zajednicke pricuve temeljem odluke suvlasnika ne utjece na naknadu upravitelja prema minimalnom doprinosu u sredstva zajednicke pricuve. Visina naknade korigirat ce se u tijeku godine u postotku koji odgovara promjeni prosjecne mjesecne place u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesecju, a u svakoj sljedecoj godini za postotak promjene placa u prethodnoj godini. Naknada upravitelja za poslove izvanredne uprave bit ce utvrdena u pismenom obliku.

Clanak 16.

U slucaju promjene tecaja kune u odnosu na EURO vecem od 5% prema srednjem tecaju HNB 1 EURO = 7,41 kuna, takva promjena uracunat ce se u naknadu upravitelja po jednom m².

Clanak 17.

Naknada upravitelju za zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima vlasti utvrduje se prema propisima o nagradama i naknadama koje pripadaju odvjetnicima kada po punomoci zastupaju pravne osobe. Sudske i ostale pristojbe vezane za spor te naknada upravitelju terete sredstva zajednicke pricuve. U slucaju uspjeha u sporu, naknada upravitelju, sudske i ostale pristojbe kao i eventualne kamate vracaju se u sredstva zajednicke pricuve.

 

5. ZAVRŠNE ODREDBE


Clanak 18.

Upravitelj je trecima odgovoran samo glede poslova utvrdenih godišnjim planom održavanja stambene zgrade, u skladu sa sklopljenim posebnim ugovorima i u slucaju da su suvlasnici osigurali sredstva za izvršenje istog.

Clanak 19.

Za sve što nije izricito ugovoreno ovim ugovorom, kao i za nastanak štete, vrijede i primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96 i dr.), Uredbe o održavanju zgrada (N.N. 64/97.), Zakona o obveznim odnosima (Službeni list 29/78 i dr.) te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju to podrucje.

Clanak 20.

Ugovorne strane suglasne su da sve moguce sporove iz ovog ugovora rješavaju prvenstveno dogovorom. U slucaju da se dogovor ne postigne, spor ce se rješavati pred Opcinskim sudom u Rovinju.

Clanak 21.

Ovaj ugovor sklopljen je na vrijeme od 1 (jedne) godine, te stupa na snagu danom potpisivanja ugovora. Ugovor se produžava na daljnji rok od 5 (pet) godina ukoliko niti jedna od ugovornih strana ne otkaže ugovor pismenim putem najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od godine dana. Ugovor se produžava na neodredeno vrijeme ukoliko niti jedna od ugovornih strana ne otkaže ugovor pismenim putem najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od pet godina.

Clanak 22.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih 1 (jedan) zadržava upravitelj, 1 (jedan) ovlašteni predstavnik suvlasnika, dok 1 (jedan) služi za javnobilježnicku ovjeru.

 

U Rovinju,_______________________.

Broj Ugovora ____________________.

 

Prilozi : 1. Meduvlasnicki ugovor 2. Zapisnik sa skupa suvlasnika 3. Zapisnik o primopredaji stambene zgrade

 

ZA UPRAVITELJA Direktor Mauricio Božic dipl.ing.grad. ___________________________

ZA SUVLASNIKE Ovlašteni predstavnik__________________________


Copyright © Rubini d.o.o. 2008