UČITAVANJE

Financijski poslovi

Financijski poslovi kod upravljanja

Financijski poslovi

Trgovačko društvo RUBINI d.o.o. osnovano je u siječnju 1995.g. od strane Grada Rovinja.

Osnovano je kao tvrtka za vođenje investicija Grada, te realizaciju razvojnih projekata. Nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te usklađivanja osnovnih akata, od listopada 1999. godine naše društvo službeno je registrirano i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te je upravljanje i održavanje zgradama postalo primarna djelatnost našeg trgovačkog društva.

Upravljanje zgradama može biti redovno/ugovorno ili prinudno/privremeno. Pripadajućom zakonskom regulativom određeno je da svaka zgrada (tri ili više suvlasnika) mora imati registriranog upravitelja koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici. Za zgrade koje to nemaju lokalna uprava (Grad Rovinj) imenuje prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi. Redovno upravljanje je ono koje proizlazi iz dva temeljna ugovora: Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju zgradom. Komunikacija Upravitelja i suvlasnika obavlja se preko predstavnika zgrade kojega su ostali suvlasnici natpolovičnom većinom izabrali i ovlastili za predstavljanje.

Uplata u zajedničku pričuvu je zakonska obveza suvlasnika, pričuva predstavlja novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se podmiruju troškovi za poslove redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, poslove redovne naplate potraživanja po pitanju zajedničke pričuve, poslove osiguranja zajedničkih dijelova i uređaja, poslove realizacije kredita i zajmova radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, te ostale poslove na zgradama. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno na zasebni žiro račun zgrade. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum. Visina pričuve se određuje za svaki posebni dio zgrade posebno prema ukupnoj površini stana. U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu provode se mjere kontinuiranog opominjanja dužnika, dostava opomene pred ovrhu – šalju se svim dužnicima prije pokretanja postupka prisilne naplate i konačno prisilna naplata pričuve – pokreće se putem odvjetnika nakon neuspješnih opomena. Veoma je važno napomenuti da je trošenje sredstava zajedničke pričuve strogo definirano postojećom zakonskom regulativom i pismenim Odlukama većine suvlasnika.