UČITAVANJE

Zgrada

O zgradi, njezinim djelovima i infrastrukturi

Definicija zgrade

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji je: zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u sustav upravljanja spadaju sve zgrade koje imaju više od tri vlasnika tako da na primjer, niz od četiri ili više spojenih garaža također spada u sustav upravljanja zgradama. S druge strane moguće je što se tiče upravljanja zgradama da se unutar jedne zatvorene i/ili natkrivene građevine nalazi više od jedne zgrade. Na primjer ako se radi o nizu zgrada sa posebnim ulazima (od kojih svaki ima vlastiti kućni broj) međusobno spojenih u jedinstvenu zatvorenu građevinu. U tom slučaju se dvije ili više takvih zgrada iz zajedničkog interesa npr. novog krova i/ili fasade, mogu spojiti u jednu zgradu sa zajedničkim upraviteljem.

Zajednički dijelovi i infrastruktura zgrade

Zajednički su svi dijelovi zgrade i infrastrukture (vodovodne, elektro, plinske i druge instalacije, dizala, itd.) koji ne pripadaju stanovima i drugim prostorima u vasništvu pojedinih fizičkih i/ili pravnih osoba. Takvi zajednički dijelovi zgrade se održavaju sredstvima zajedničke pričuve. Ukoliko suvlasnici međuvlasničkim ugovorom ne odrede drugačije, zajednički dijelovi i infrastruktura zgrade su:

• nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija)
• krov zgrade
• zajedničke terase
• pročelja zgrade sa prozorima i vratima
• zaštita od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (škure, rolete, grilje, itd.)
• limarija na zajedničkim dijelovima zgrade
• dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi, protupožarni aparati u zajedničkim dijelovima zgrada
• zajednička stubišta i ograde
• požarni prilazi, vrata, ljestve i stepeništa
• dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima za njihovu uporabu
• instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade
• kanalizacijske instalacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije, reviziona okna
• vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
• elektroinstalacije stubišne i panik rasvjete i drugih električnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade
• zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
• radijatori i ostala grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade
• telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
• zajedničke televizijske i/ili radio antenske instalacije, kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i ostalim zajedničkim uređajima, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
• instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od mjesta razdvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade
• zajednička kotlovnica i toplinska podstanica
• zajednička hidroforska postrojenja, bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu, pumpne stanice za vodu, električni agregati, akumulatorske baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala
• gromobranske instalacije
• kanali za smeće
• septičke jame