UČITAVANJE

Redovno upravljanje

Redovno ili ugovorno upravljanje

Redovno upravljanje

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da zgrade (tri ili više suvlasnika) moraju imati upravitelja.

Upravitelj koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici mora biti registriran za navedenu djelatnost. Za redovno ili ugovorno upravljanje potrebno je potrebno sklapanje 2 temeljna ugovora: Međuvlasničkog ugovora koji uređuje odnose među suvlasnicima i Ugovora o upravljanju zgradom kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade.

Usluge koje pružamo stambenim zgradama

• izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom
• utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
• utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
• otvaranje žiro računa stambene zgrade
• obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove - honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
• dostavu uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade
• ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
• utuživanje neplatiša koji kasne više od tri mjeseca, u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa Predstavnikom zgrade
• obračun zatezne kamate za svaki dan kašnjenja uplate za zajedničku pričuvu
• briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
• pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
• u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo
• prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
• po potrebi uzimanje kredita ili drukčije pribavljanje potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom
• informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
• dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom do konca ožujka mjeseca
• koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
• zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
• sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima ili Predstavnikom zgrade
• osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi čim se suvlasnici izjasne i osiguraju dovoljna sredstva, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
• izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
• nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja
• ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika

Prednosti u odnosu na druge upravitelje

• svaka zgrada, odnosno ulaz, ima svoj žiro-račun
• na poziv dolazimo u obilazak zgrade i sastanak s predstavnikom
• redovito izvještavamo o sredstvima pričuve, o njihovom trošenju, te o dužnicima koji ne plaćaju pričuvu
• svako trošenje s računa zgrade se potpisuje od strane predstavnika suvlasnika
• rješavamo kreditiranje sanacije krovova i fasada u punom iznosu na rok do 10 godina, te ostalih radova manjeg opsega putem povoljnih bankarskih kredita
• točnost i ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade putem Interneta
• olakšano poslovanje vezano uz nabavku potrošnog materijala koji se kupuje putem predračuna, a naručuje ga predstavnik suvlasnika
• olakšana komunikacija s predstavnikom i suvlasnicima izvan radnog vremena putem Interneta/e-maila

Važno je znati

Sve zgrade pod našom upravom imaju vlastite žiro-račune otvorene u odabranoj banci u obliku propisanom zakonom. Sukladno našem ugovoru o upravljanju definirana je isplata s računa zgrade na način da se isplate s računa pričuve zgrade mogu ostvariti samo uz potpis predstavnika suvlasnika i uz potpis upravitelja i njegova pečata. U našem sustavu upravljanja suvlasnici ili predstavnik suvlasnika sudjeluju u izboru izvođača radova. Ako suvlasnici poznaju izvođača radova za kojeg mogu jamčiti da će u zadanom roku i kvalitetno izvršiti obvezu, Upravitelj se obvezuje takve ponude prihvatiti.